131. 9 7 days Enormous Kapok tree near Cocha Otorongo